مقاله سیستم حمل و نقل ریلی

دوستان برای دانلود این فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید به مدت یک هفته رایگان است

دانلود مقاله سیستم حمل و نقل ریلی

مقدمه

بررسي و مقايسه عددي نتايج حاصل از آناليز مدل رياضي با رفتار واقعي خاك كه توسط دستگاه هاي ابزار دقيق و دوربين هاي نقشه برداري در هنگام حفاري تونل ثبت ميگردند ميتواند الگوي فني و اقتصادي ايده آلي جهت تصميم گيري مهندسي در ساير پروژه هاي مشابه در دست اجرا باشد. لذا در اين فصل، سعي گرديده است رفتار واقعي و تئوريك خاك و سازه هاي اطراف در زمان حفاري بخشي از تونل هاي عميق مترو شيراز بررسي و تحليل گردد. در طراحی تونل های در محیطهاي شهري یکی از اصلی ترین دغدغه ها، اجرا با کمترین تاثیر روي کاربري سازه هاي مجاور است. متدولوژي معمول براي این قبیل مسائل، تخمین گودي. نشست در حالت سطح آزاد (بدون سازه) و تعیین پارامترهاي آسیب وارده بر سازه به صورت مستقل براساس گودي نشست است. در این فصل، از روش سختی نسبی براي ارزیابی تاثیر سختی سازه زیرگذر در تغییر حرکت زمین و نشست سطح در اثر حفر تونل دوقلوي متروي شیراز استفاده شده است. در ادامه، تحلیل عددي دوبعدي با استفاده از روش اجزا محدود براي دو حالت با و بدون حضور سازه انجام شد. نتایج دو روش نشان می دهد که سازه زیرگذر با توجه به سختی بالا و هندسه قرارگیري آن، میزان نشست سطح ناشی از حفر تونل ها را کاهش می دهد. ]5[

بررسي رياضي رفتار متقابل خاك احداث بناهاي زير زميني از جمله تونل به دليل ايجاد تغييرات در شرايط موجود خاك و بر هم زدن تعادل و بالانس انرژي آن مي تواند باعث ايجاد نشست هاي سطحي در گستره هاي متفاوتي بشود ،بررسي نشستها با روشهاي نقشه برداري و ابزار دقيق و مقايسه نتايج و عكس العمل ها با نتايج الگوي شبيه سازي شده نرم افزاري، افق ديد خوبي را در اين زمينه ميگشايد، كه در صورت همگون و نزديك بودن نتايج، مي توان اميد داشت كه روند انجام پروژه هاي مشابه با مخاطرات و هزينه كمتر محقق گردد. با افزايش جمعيت شهرها وپيشرفت تكنولوژي در زمينه هاي مختلف، بالا رفتن سطح استاندارد زندگي، لزوم تحول و گسترش امكانات براي تامين نيازهاي عمومي اجتناب ناپذير مي باشد. در اين ميان گسترش سيستم حمل و نقل شهري و حفر تونل به منظورهاي مختلف از اهميت ويژه اي برخورداراست. در اين راستا آنچه در مورد حفاري تونل در محيط هاي شهري حائز اهميت است، مساله نشست هاي سطحي زمين در مناطقي است كه تونل از مجاور فضاهاي مسكوني و بافت قديمي عبور مينمايد، لذا بنا به دلايلي چون محدوديت ميزان نشست قابل قبول در مناطق شهري، دست خوردگي خاك در اين مناطق و احتمال وجود حفرات زير زميني ، پايش نشستها به هنگام حفاري و مدت زماني پس از ساخت، كه با ابزارهاي مختلفي از جمه ابزار دقيق و مدل هاي نرم افزاري انجام مي شود، يكي از آيتم هاي مهم در صنعت تونل سازي و حفاري هاي زير زميني است. ]5[

مشخصات كلي سازه ها و معارض ويژه موجود در بخش مسير 1- مشخصات زير گذر زند

طول زير گذر 606 متر، عرض آن 16 متر و عمق آن 6 متر از سطح زمين مي باشد عمق شمعهاي زير گذر 9 متر از تراز سطح خيابان است و تونل با فاصله 9 متري از انتهاي شمها از زير آن عبور مي كند . نوع شمعهاي از نوع اصطكاكی می باشند. 2- مشخصات بازار وکیل

از بازارهاي شيراز است كه در زمان كريم خان زند (1172- 1193 ه.ق) در شرق شیراز در محله درب شاهزاده احداث شده است. 3- مشخصات ارگ كريمخان

ارگ كريمخاني قصر سلطنتي و اندروني كريم خان زند (م. 1193) حاكم شيراز بوده است كه در سال 1180 ه.ق ساخته شد. داراي چهار برج به ارتفاع 14 متر و ديوارهايي به ارتفاع 12 متر است.كه يكي از چهار برج آن در سالهاي گذشته كج شده است. علت نشست اين برج حمام پشت آن است. كه فاضلاب حمام به مرور زمان با شستن خاك زير برج، آنرا از حالت عمودي خارج كرده و برج از يك طرف نشست كرده است.

4- مشخصات ساختمان های قدیمی در طول مسیر عمده ساختمانهاي قديمي در طول مسير داراي قدمتي در حدود 50 سال مي باشند، كه عمدتا با ديوارهاي آجري بدون شناژ بندي قائم و افقي ساخته شده اند و در همه آنها تركهايي ناشي از نشست ناهمگون سطح زمين، قبل از حفاري تونل ديده ميشود. از عوامل مهم تاثير گذار بر نشستها در اين مسير، دو حمام قهرماني و بهارستان مي باشد، كه فاضلاب ناشي از آنها به علت قدمت لوله ها و نشست آب، باعث شسته شدن خاك دست ريز آن منطقه كه تا عمق 6 متري وجود دارد شده است.

5- معارض موجود در طول مسیر وجود لايه ضخيم خاك دستي در اين بخش كه براي پر كردن گود موجود اين منطقه به نام قره مهدي به كار برده شده است، مي تواند باعث بروز نشستهاي از اين دست بشود، به خصوص كه بر اساس شواهد موجود براي تسريع پر شدن گود، از خمره هاي بزرگي استفاده شده است، كه اين خمره خود ايجاد فضاي خالي در زير زمين مي كنند. مورد ديگري كه در اين منطقه بر طبق اسناد تاريخي موجود مي باشد، خندقي است كه حدود سي پا عمق داشته است و پر آب بوده و دور تا دور شهر شيراز وجود داشته، و در مسير مورد مطالعه قرار دارد. اين خندق مربوط به 250 سال قبل بوده است. تقاطع اين خندق در اين ناحيه در ابتداي شروع زند باريك مي باشد. ]5[

ابزارهای به کار رفته جهت پایش نشست ها 1- میخ های کنترل نشست يكي از ابزار هاي به كار رفته جهت سنجش نشست، ميخهايي به طول 1 الي 2 متر مي باشند كه با سوراخ كردن آسفالت با پرفراتور، ميخها در محل قرار داده شده و كد ارتفاعي آنها روزانه با دوربينهاي نقشه برداري ديجيتال قرائت مي شوند. فاصله ميخها از يكديگر در طول مسير 10 متر مي باشد، در عرض مسير براي هر تونل 3 ميخ در فاصله هاي 5 متر كه يكي در وسط و دو تاي ديگر در دو طرف آن مي باشد، در نظر گرفته شده است. 2- ابزار دقیق

براي به كار گيري اين روش بايد ابزار دقيق متناسب با نوع عمليات در نظر گرفته شود . ازابزار هاي موجود در اين زمينه جهت بررسي و سنجش نشستها، مي توان از كشيدگي سنجها و سلول های ثبت فشار نام برد، كه ابزار دقيق مناسب انتخاب شده براي اين فاز از عمليات، كشيدگي سنج (شكل3) با سه انكر در سه عمق 5 و5/9 و 15 و يك هد در دهانه چاه مي باشد، كه پس از حفاري چاله با دستگاه core barrel ، اين اكستنسومترها در چاله قرار داده شد، و اطراف آن با گروتي به عيار 100 كيلو سيما ن با مقاومت 18 روزه 44/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و دانسيته نزديك به دانسيته خاك محل پر شده است، مقاومت گروت تزريق شده در اطراف ابزار از اين جهت داراي اهميت است كه مقاموت و دانسيته آن بايد نزديك به مقاومت و دانسيته خاك باشد، تا مانع حركت انكرها در صورت بروز نشست نشود،كه اين مساله در نصب اكستنسومترها در نظر گرفته شده است.

با تغيير شكل و جابجايي توده خاك، فاصله بين انكرها و فاصله بين هر انكر با هد كشيدگي سنج تغيير مي كند. تغييرفاصله بين انكرها و هد كشيدگي سنج اين امكان را فراهم مي كند كه مقدار، نسبت و تغييرشكل توده خاك در طول كشيدگي سنج تعيين گردد.

براي قرائت اكستنسومترها علاوه بر قرائت هاي معمول انكرها، هد اكستنسومتر نيز با دوربين هاي نقشه برداري برداشت شد ، و علت اين برداشت اين بود كه اگر به هر دليلي كل ابزاركشيدگي سنج نشست كند، قرائت هاي انكرها، نمي تواند نشستي را ثبت كند، زيرا فاصله بين راد هاي تغيير نكرده و ثابت مي ماند. كه در زند باريك شاهد اين اتفاق بوديم كه با دخيل نمودن نشست كل سيستم ابزار دقيق در قرائت ها، نتايج نزديكي به ميخهاي كنترل نشست حاصل شد. در نمودارهاي ترسيم شده از نشست به دست آمده از اكستنسومتر ها، مناطقي كه نشست كل دستگاه اتفاق افتاده است، در محاسبات منظور گرديده است و به صورت پله اي تغيير كرده كه قابل مشاهده مي باشد. ]5[

مجموعه مقالات هشتمین همایش حمل و نقل ریلی - سیویلیکاwww.civilica.com/Papers-RTC08=مجموعه مقالات هشتمین همایش حمل و نقل ریلی (08th Railway Transportation Conference) سال 1385 در شهر ... دریافت مقاله کامل سرفصل ارائه مقاله: سیستم و فناوری مقاله بررسی سیستمهای حمل و نقل ریلی شهری؛ مطالعه موردی سیستم های ......https://www.civilica.com/Paper-ICRARE03-ICRARE03_090=با توجه به جمعیت رو به افزایش شهرها و روند صعودی هزینه جابجایی های درون شهری و همچنین افزایش ترافیک و میزان آلاینده ها در مراکز شهرها، روی آوردن ناوگان ...

ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری ......jte.sinaweb.net/article_6022_921.htmlدر این پژوهش تأثیرات احداث سیستم ریلی درون شهری در خط یک قطارشهری مشهد و سه ... در مسیر روزمینی خط یک متروی تهران"، مقالات هفتمین همایش حمل و نقل و ترافیک. مقاله سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی موجود در دنیا و کشور و سیستم ......https://www.civilica.com/Paper-RTC09-RTC09_011=در مواجهه با روند افزایش سریع تقاضای "سرعت و چگالی (ظرفیت) بالا"در حمل و نقل ریلی، صنعت حمل و نقل ریلی ناچار است به سمت هوشمند سازی سیست م های...

ﻗﻄﺎر ﻫﻮاﯾﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی ﮐﺎرﺑﺮد - دانشگاه صنعتی امیرکبیرPDFو اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧـﻮد در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻘﺎﻟـﻪ و. ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮی . ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﺎر ﻫﻮاﺋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ. اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقلPDFد ر این پژوهش تأثیر احد اث سیستم ریلی د رون شهری د ر خط یک قطارشهری مشهد و سه ایستگاه طالقانی، ... بزرگ و پیشرفته از سیستم حمل و نقل ریلی که یکی از انواع.

مزیتهای حمل و نقل ریلی درون شهری نسبت به جادهای، بر اساس رویکرد ......journals.miau.ac.ir/article_1764.htmlاین مقاله به بررسی مزیتهای حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای از دیدگاه توسعه ... ( 2005) طی مقاله ای به بررسی ارزش اقتصادی سیستم حمل و نقل عمومی در بخش ... اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي : ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟPDFﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. : اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي. ﻣﺤﻮر ﻫﻤﺎﯾﺶ. : ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. : ﻣﻨﺼﻮر رﺣﻤﺘﯽ ﻧﮋاد. ﺳﺠﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪوﻧﺪ. ﭼﮑﯿﺪه. : ﻣﺘﺮو ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺮك ﺟﻬﺶ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ...

مقالات سیستم حمل و نقل ریلیold.qom.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order...11 فوریه 2014 ... مقالات سیستم حمل و نقل ریلی. مقايسه مشخصه هاي سيستم قطار هوايي با انواع سيستم هاي حمل و نقل ريلي · اولویت بندی شاخص های موثر در فرایند ... SID.ir | مدل مکان يابي ايستگاه هاي حمل و نقل ريلي شهري در محيط GISSID.irدر اين مقاله مدل جديدي بر پايه GIS براي مکان يابي ايستگاه هاي حمل و نقل ريلي شهري با ... مدل ارائه شده نسبت به ويژگي هاي محيط، کاربر و سيستم ريلي حساس است.

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی - Symposia.irSymposia.irhttps://www.symposia.ir/RTC16فراخوان ارسال مقاله شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران. ... سیستم های نوین حمل و نقل ریلی شهری ، برون شهری و حومه ای. دانلود مقاله مقايسه سيستم های حمل و نقل ريلی | ویکی پاورwikipower.ir/مقاله ای که به صورت فایل pdf در این مطلب آماده شده به مقايسه سيستم های حمل و نقل ريلی ، قطار سبك شهري و مونوريل پرداخته است.سيستم هاي قطار سبك شهري و مونوريل ، ...

منبع : پایان نامه سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری |دانلود مقاله سیستم حمل و نقل ریلی
برچسب ها :